OAuth2 w Symfony2 krok po kroku

Poprzednio omówiłem ideę autoryzacji przez OAuth2. Dziś czas na praktykę. Zbudujemy od zera serwer autoryzacji w Symfony2. Opiszemy proces krok po kroku aby nawet początkujący w Symfony potrafili uruchomić nasz serwer.

Do stworzenia serwera wykorzystamy gotowy bundle FOSAuthServerBundle.

Krok 1 – tworzenie aplikacji.

Na początek utwórzmy naszą aplikację. Nazwiemy ją OAuth2_Example:

$ symfony new OAuth2_Example

Ustawmy od razu dostęp do bazy w pliku app/config/parameters.yml. Następnie stwórzmy bazę:

$ cd OAuth2_Example
$ php app/console doctrine:database:create
Created database for connection named `oauth2_example`

Instalujemy bundla. W pliku composer.json dodajemy wpis:

"require": {
  "friendsofsymfony/oauth-server-bundle": "dev-master"
}

Po czym instalujemy:

$ composer update

Krok 2 – użytkownicy

Aby cokolwiek autoryzować musimy najpierw stworzyć konta użytkowników. Utwórzmy sobie bundla, który będzie zajmował się użytkownikami:

$ php app/console generate:bundle --namespace=Example/UserBundle --format=yml

Teraz musimy utworzyć tabelę z użytkownikami. Bazując na opisie w Symfony Cookbook tworzyy plik src/Example/UserBundle/Entity/User.php:

<?php 
// src/Example/UserBundle/Entity/User.php
namespace Example\UserBundle\Entity;
use Symfony\Component\Security\Core\User\UserInterface;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
/**
 * Example\UserBundle\Entity\User
 * 
 * @ORM\Entity 
 */
class User implements UserInterface, \Serializable {
  /**
  * @ORM\Column(type="integer")
  * @ORM\Id
  * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO") 
  */
  private $id;

  /**
  * @ORM\Column(type="string", length=25, unique=true)
  */
  private $username;

  /** 
  * @ORM\Column(type="string", length=64)
  */
  private $password;

  /** 
  * @ORM\Column(type="string", length=60, unique=true)
  */
  private $email;

  /**
  * @ORM\Column(name="is_active", type="boolean")
  */
  private $isActive;

  public function __construct() 
  {
   $this->isActive = true;
  }

  public function getUsername()
  {
   return $this->username;
  }

  public function getSalt()
  {
   return null;
  }

  public function getPassword()
  {
   return $this->password;
  }

  public function getRoles()
  {
   return array('ROLE_USER');
  }

  public function eraseCredentials()
  {
  }

  public function serialize()
  {
   return serialize([$this->id,$this->username,$this->password]);
  }

  public function unserialize($serialized)
  {
   list ($this->id,$this->username,$this->password,) = unserialize($serialized);
  }
}

Brakujące settery i gettery dodajemy komendą:

$ php app/console doctrine:generate:entities Example/UserBundle/Entity/User

Generujemy tabelę w bazie:

$ php app/console doctrine:schema:update --force

Teraz musimy utworzyć jakiegoś użytkownika. Najprościej skorzystać z fixtures dodając taki kod:

<?php 
//src/Example/UserBundle/DataFixtures/ORM/LoadUsers.php
namespace Example\UserBundle\DataFixtures\ORM;

use Doctrine\Common\DataFixtures\FixtureInterface;
use Doctrine\Common\Persistence\ObjectManager;
use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerAwareInterface;
use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface;
use Example\UserBundle\Entity\User;

class LoadUsers implements FixtureInterface, ContainerAwareInterface {
  private $container;
  public function setContainer(ContainerInterface $container = null) {
   $this->container = $container;
  }

  public function load(ObjectManager $manager) {
   $user = new User();

   $password = 'pomidor';
   $encoder = $this->container->get('security.password_encoder');
   $encoded = $encoder->encodePassword($user, $password);

   $user->setUsername('admin');
   $user->setPassword($encoded);
   $user->setEmail('admin@example.com');

   $manager->persist($user);
   $manager->flush();

  }
}

Teraz tylko aktualizujemy dane:

$ php app/console doctrine:fixtures:load

Pozostaje ustawienie zabezpieczeń w pliku security.yml. Pełna treść będzie wyglądać mniej-więcej tak:

security:
  encoders:
   Example\UserBundle\Entity\User:
     algorithm: bcrypt
     cost: 12

   role_hierarchy:
     ROLE_ADMIN: ROLE_USER
     ROLE_SUPER_ADMIN: [ ROLE_ADMIN, ROLE_ALLOWED_TO_SWITCH ]

   providers:
     administrators:
      entity: { class: ExampleUserBundle:User, property: username }

   firewalls:
     admin_area:
      pattern:  ^/admin
      http_basic: ~

   access_control:
     - { path: ^/admin, roles: ROLE_ADMIN }

Możemy na próbę zrobić prosty kontroler w ścieżce „/admin”. Przeglądarka powinna poprosić nas o autoryzację.

Gdy sprawdzimy, że użytkownicy działają możemy przejść do właściwej części:

Krok 3 – Serwer OAuth2

Na początek stwórzmy sobie bundla odpowiedzialnego za autoryzację. Nazwiemy go Example/ApiBundle:

$ php app/console generate:bundle --namespace=Example/ApiBundle --format=yml

Musimy teraz zdefiniować cztery encje. Będą one w bazie przechowywać nasze tokeny, klientów i kody autoryzacji. Kolejno dodamy:

 • Client – dane kont klientów korzystających z OAuth2
 • AccessToken i RefreshToken – tokeny przyznawane klientom
 • AuthCode – kody autoryzacji

Nie będę wklejał pełnego kodu gdyż jest on w dokumentacji FOSOAuthServerBundle. Kopiujemy kod czterech klas Doctrine do odpowiednich plików.

Uwaga na odwołanie do użytkowników. Wszędzie w kodzie, gdzie mamy wskazanie na encję „Your\Own\Entity\User” zamieniamy je na naszą „Example\UserBundle\Entity\User”.

Generujemy tabele w bazie:

$ php app/console doctrine:schema:update --force

Podłączamy nasze encje do konfiguracji. Ponieważ FOSOAuthServerBundle obsługuje różne bazy danych (Doctrine, Propel, ODM), musimy wskazać z jakiej korzystamy. W pliku config.yml dodajemy:

# app/config/config.yml
fos_oauth_server:
  db_driver:      orm
  client_class:    Example\ApiBundle\Entity\Client
  access_token_class: Example\ApiBundle\Entity\AccessToken
  refresh_token_class: Example\ApiBundle\Entity\RefreshToken
  auth_code_class:   Example\ApiBundle\Entity\AuthCode

Aktualizujemy konfigurację security. Dodajemy takie definicje do security.yml:

# app/config/security.yml
security:
  firewalls:
    oauth_token:
      pattern:  ^/oauth/v2/token
      security:  false

    oauth_authorize:
      pattern:  ^/oauth/v2/auth
      http_basic: ~

    api:
      pattern:  ^/api
      fos_oauth: true
      stateless: true

  access_control:
    - { path: ^/api, roles: [ IS_AUTHENTICATED_FULLY ] }

Do ustawienia został nam już tylko routing:

# app/config/routing.yml
fos_oauth_server_token:
  resource: "@FOSOAuthServerBundle/Resources/config/routing/token.xml"

fos_oauth_server_authorize:
  resource: "@FOSOAuthServerBundle/Resources/config/routing/authorize.xml"

Na koniec dodajemy właściwy bundle do konfiguracji:

// app/appKernel.php
...
new FOS\OAuthServerBundle\FOSOAuthServerBundle(),
...

Krok 4 – Uruchamiamy autoryzację

Jeśli wszystko poszło dobrze będziemy mieć dwie ważne ścieżki:

 • /oauth/v2/auth – miejsce, gdzie przekierujemy z dowolnej aplikacji aby użytkownik zalogował się i zezwolił na dostęp. Może tu od razu otrzymać token przy pośredniej (implict) autoryzacji
 • /oauth/v2/token – miejsce, gdzie aplikacja otrzyma tokeny

Jeśli teraz wejdziemy przeglądarką pod adres /oauth/v2/auth otrzymamy… błąd 404 z informacją „Client not found”. Oczywiście – serwer nie zna żadnego klienta a na dodatek przeglądarka nie przedstawiła się żadnym id klienta.

Naprawmy to dodając klienta. Musimy gdzieś (np. w jakimś kontrolerze) wywołać kod:

/**
 * @Route("/addClient", name="_adduser")
 */
public function addclientAction()
{
  $clientManager = $this->get('fos_oauth_server.client_manager.default');
  $client = $clientManager->createClient();
  $client->setRedirectUris(array('http://adam.wroclaw.pl'));
  $client->setAllowedGrantTypes(array('token', 'authorization_code'));
  $clientManager->updateClient($client);

  $output = sprintf("Added client with id: %s secret: %s",$client->getPublicId(),$client->getSecret());
  return new Response($output);
}

W odpowiedzi dostaniemy odpowiedź w stylu:

Added client with id: 1_586bzkmpn8wswk4gwcg0888gscgwgo0w0s0wgcok0g04o08wk0

Pierwszy kod to nasz publiczny identyfikator klienta. Spróbujmy gdzieś na boku utworzyć stronę, która będzie się autoryzować przez nasz serwer. Dla uproszczenia skorzystamy z pośredniej (implict) autoryzacji.

W tym celu musimy przygotować URL składający się z:

 • Adresu naszego serwera wraz ze ścieżką autoryzacji. Niech to będzie np. http://nasz-serwer.pl/oauth/v2/auth
 • Identyfikatora klienta, który przed chwilą dostaliśmy
 • Adresu powrotnego, czyli http://adam.wroclaw.pl. To ten sam adres, który podaliśmy tworząc klienta
 • Rodzaju autoryzacji. W parametrze „type” podajemy „token”

Nasz adres będzie wyglądał tak:

http://nasz-serwer.pl/oauth/v2/auth?client_id=CLIENT_ID&redirect_uri=http%3A//adam.wroclaw.pl&response_type=token

Tworzymy teraz plik html, w którym w najprostszej wersji możemy wstawić link do autoryzacji:

<a href="http://nasz-serwer.pl/oauth/v2/auth?client_id=CLIENT_ID&amp;redirect_uri=http%3A//adam.wroclaw.pl&amp;response_type=token">Autoryzuj</a>

Nasz serwer poprosi nas o zalogowanie a potem o zgodę na skorzystanie z zasobów. Jeśli zrobimy wszystko poprawnie, zostaniemy przekierowani na adres typu:

http://adam.wroclaw.pl/#access_token=MTAxOWJlYmQ1NDMzNzA2YjA5MDMzOTBjNjY0YTg0ZDY5NWRjYWY0MTRjZjkwOTBmY2Q4MDhkYmMyMjA3ZTVhYQ&expires_in=3600&token_type=bearer

Widać, że po hashu dostaliśmy nasz token. W bazie również znajdziemy go w tabeli access_token. Jeśli wszystko zadziałało, możemy cieszyć sie poprawnie ustawionym serwerem autoryzacji.

Co dalej

Warto przeczytać dokumentację do FOSOAuthServerBundle. Można też znaleźć bardzo dobry artykuł o OAuth2 w Symfony.

Do wyboru mamy wszystkie rodzaje autoryzacji. ożemy tworzyć również własne typy grantów.

W produkcyjnej aplikacji zechcemy na pewno zmienić ekran logowania i akceptacji. Możemy też potrzebować zakresów aby nie dawać dostępu do całej aplikacji. Wszystko to jest opisane w w/w artykułach.

Tworząc serwis REST musimy też zadbać o tokeny. Nasz właśnie zbudowany serwer autoryzacji musi w jakiś sposób przesłać tokeny do serwisu RESTowego jeśli nie są one na tym samym serwerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *